ระเบียบการสนับสนุน

 • ประเภทของการสนับสนุน มี 2 ประเภท ได้แก่
  • ประเภทที่ 1 : สนับสนุนเพื่อสนับสนุนโครงการ(เป็นสปอนเซอร์)
  • ประเภทที่ 2 : สนับสนุนเพื่อสมทบซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์โครงการ
 • รายละเอียดสำหรับการสนับสนุน ประเภทที่ 1 (สนับสนุนเพื่อสนับสนุนโครงการ : เป็นสปอนเซอร์)
  • 1.1 สนับสนุนเงินจำนวน 20,000 บาทขึ้นไป ได้รับ ดังนี้
   •   1.1.1 ได้ขึ้นป้าย/โลโก้ เป็นสปอนเซอร์ ขนาด 45 x 45 ซม. บนป้าย แบล็คดร็อป(backdrop) จุดด้านข้างเวทีกลาง ทั้ง 2 ข้าง
   •   1.1.2 ได้ขึ้นป้าย/โลโก้ เป็นสปอนเซอร์ ขนาด 30 x 30 ซม. บนซุ้ม ปล่อยตัว - เข้าเส้นชัย(ทั้ง 2 ด้าน)
   •   1.1.3 ได้ขึ้นป้าย/โลโก้ เป็นสปอนเซอร์ ในเว็บไซต์รับสมัครโครงการเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ของโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา เป็นระยะเวลา 4 เดือน(ตั้งแต่ 9 มี.ค.2563 - 30 มิ.ย.2563)
   •   1.1.4 ได้รับหนังสือขอบคุณ จากโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
 • รายละเอียดสำหรับการสนับสนุน ประเภทที่ 2 (สนับสนุนเพื่อสมทบซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์โครงการ)
  • 2.1 สนับสนุนเงินต่ำกว่า 5,000 บาท จะได้ใบเสร็จรับเงิน สามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษี 2 เท่า ตามระเบียบกรมสรรพากร
  • 2.2 สนับสนุนเงินจำนวน 5,000 บาทขึ้นไป ได้รับ ดังนี้
   •   2.2.1 ใบอนุโมทนาบัตร+ใบเสร็จ+หนังสือขอบคุณ จากโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา เพื่อใช้ลดหย่อนภาษี 2 เท่า ตามระเบียบกรมสรรพากร
   •   2.2.2 ใบประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุน
  • 2.3 สนับสนุนเงินจำนวน 20,000 บาทขึ้นไป ได้รับ ดังนี้
   •   2.3.1 ใบอนุโมทนาบัตร+ใบเสร็จ+หนังสือขอบคุณ จากโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา เพื่อใช้ลดหย่อนภาษี 2 เท่า ตามระเบียบกรมสรรพากร
   •   2.3.2 ได้ขึ้นป้าย/โลโก้ เป็นสปอนเซอร์ ในเว็บไซต์รับสมัครโครงการเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ของโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา เป็นระยะเวลา 4 เดือน(ตั้งแต่ 9 มี.ค.2563 - 30 มิ.ย.2563)
  • 2.4 สนับสนุนเงินจำนวน 200,000 บาทขึ้นไป ได้รับ ดังนี้
   •   2.4.1 ใบอนุโมทนาบัตร+ใบเสร็จ+หนังสือขอบคุณ จากโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา เพื่อใช้ลดหย่อนภาษี 2 เท่า ตามระเบียบกรมสรรพากร
   •   2.4.2 โล่เกียรติคุณพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   •   
    2.เสื้อสำหรับผู้สมัครปั่นจักรยาน : เป็นเสื้อปั่นจักรยานแขนสั้น
    2.4.2.1 แบบโล่
      
    2.เสื้อสำหรับผู้สมัครปั่นจักรยาน : เป็นเสื้อปั่นจักรยานแขนสั้น
    2.4.2.2 แบบโล่
      
    2.เสื้อสำหรับผู้สมัครปั่นจักรยาน : เป็นเสื้อปั่นจักรยานแขนสั้น
    2.4.2.3 แบบโล่
   •   2.4.3 ได้ขึ้นป้าย/โลโก้ เป็นสปอนเซอร์ ในเว็บไซต์รับสมัครโครงการเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ของโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา เป็นระยะเวลา 4 เดือน(ตั้งแต่ 9 มี.ค.2563 - 30 มิ.ย.2563)
 • โปรดกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มสนับสนุน และทำรายการโอนเงินทางบัญชีธนาคาร และอัพโหลดหลักฐาน/สลิปการโอน ให้ถูกต้องและครบถ้วน
กรอกแบบฟอร์มสนับสนุน